Adatkezelési téjékoztató

Köszönjük, hogy felkereste a Bambinoprint honlapját! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat, melyet azért hoztunk létre, hogy Ön bármikor tájékozódhasson személyes adatai kezelésének módjáról. Maximálisan tiszteletben tartjuk látogatóink személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Adatkezelési tájékoztató 

Definíciók

a. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

d. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

f. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

i. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

k. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

l. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

m. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

n. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1. Az adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag

o meghatározott célból,

o jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető;

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása;

Az adatokat az önkéntes regisztráció megtörténte pillanatától kezeljük a fenti célok teljesülése érdekében addig, ameddig a vásárló a regisztrációját nem kéri.

2. Az adatkezelés jogalapja

A jelen honlap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezeléssel érintett (Felhasználó) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor; A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg,

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul (honlapunkon vagy személyesen pl. kiállításon megadja személyes adatait), vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

2. Az adatkezelő neve, elérhetősége
Bambinoprint.eu Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-947791
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1183 Budapest, Haladás utca 8/a.
Telefon: +36-20-993-2605
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60734/2012

3. Az adatfeldolgozó neve, elérhetősége
Cégnév: Integrity Kft.
Cégjegyzékszám: 07-09-003739
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36-1-450-2660
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatkezeléssel érintettek köre
Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek jelen honlap vagy az általuk kitöltött megrendelőlap, hírlevél felíratkozó űrlap igénybevételével a hírlevél-szolgáltatásra önkéntesen feliratkoznak, illetve megrendelőként, vásárlóként önkéntesen adatot szolgáltatnak.

5. A kezelt adatok köre
a) Megrendelésnél és vásárlásnál: login név, teljes név, szálítási cím, számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől), e-mail cím, illetve - hozzájárulástól függően – telefonszám. (A megrendeléshez és vásárláshoz felhasználónév és jelszó szükséges, melyet a fenti adatok megadását követően kap meg az adatkezeléssel érintett.)
b) A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén: teljes név,e-mail cím, legkisebb gyermekének születési dátuma (év, hónap) vagy várandósság esetén a várható születési év és hónap.

c) Statisztikai célból és a honlap technikai üzemeltetése érdekében a honlapot üzemeltető számítástechnikai rendszer a Felhasználóhoz nem köthető és profiljukra, személyükre vissza nem követhető technikai információkat gyűjt és tárol, mint pl. a honlapot látogatók által használt böngésző program típusa, eszköz földrajzi helye ország szerint stb.

d) A megrendelés teljesítéséhez szükséges további adatok bekérésére is sor kerülhet (pl. gyermek neve, pontos születési dátum), de ezen adatok megadása nem kötelező jellegű.

6. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja az 5. a) pontban meghatározott megrendelés és vásárlás esetén az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött szerződés teljesíthetőségének biztosítása.
Az adatkezelés célja az 5. b) esetben a tájékoztatás új termékekről, kedvezményes lehetőségekről, adatváltozásokról, stb.

7. Az adatkezelés ideje
Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, valamint a hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatásról történő leiratkozást nem eszközli. Az ajándéktárgyak elkészítéséhez önkéntesen elküldött talp illetve tenyér lenyomatok őrzésének ideje a megküldéstől számított 5 év. Ezen időszak lejáratát követően illetve az idő lejárata előtt az adatok törlésére irányuló kérelem (e-mail vagy levélben történő írásbeli kérés) esetén ezen adatok törlésre kerülnek. A vásárlás folyamán készült számla az ügyfél által a regisztráció során megadott és rögzített adatokkal a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra tárolásra kerül.

8. Az adatkezelés módja
Az adatkezeléssel érintett által megadott adatokat az adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint megrendelés, vásárlás illetve esetén a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben (név, cím), a megrendelő választása szerint a kiszállítást végző szolgáltató ismerheti meg. Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe (pl. fuvarozó cég, könyvelő stb.), az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért a Bambinoprint Kft. minden felelősségét kizárja.

9. Adattovábbítás

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adattovábbítás célja online fizetés lebonyolítása, megrendelések kiszállítása.

Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:

Név: Magyar Posta Zrt.

Cím: (ügyfélszolgálat) Budapest X. ker. Üllői út 114-116.

Levelezési cím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Telefonszám: 06-40-46-46-46

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webcím: www.posta.hu

Adatkezelési Tájékoztató: https://www.posta.hu/static/internet/download/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO_MAGYAR_POSTA_ZRT.pdf

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

Cím: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf. 117.

Telefonszám: +36 1 803 6300 (Elérhető: H-P: 7:00 - 20:00)

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webcím: www.pickpackpont.hu

Adatkezelési tájékoztató: http://www.pickpackpont.hu/letoltesek/

Név: FoxPost

Cím: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „A” épület

Postacím: 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „A” épület

Telefonszám: 06-1-999-0-369 (Elérhető:H-P: 9:00 - 21:00)

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webcím: www.foxpost.hu

Adatkezelési tájékoztató: http://www.foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Postacím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: +36 1 802 0265

Mobil: +36 20 890-0660

Elérhető: H-P 7:00 - 20:00

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webcím: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Név: B-Payment (Borgun)

Cím: 1132 Budapest, Váci út 4.

Postacím: 1132 Budapest, Váci út 4.

Telefonszám: +36 1 793 6776

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Webcím: https://www.b-payment.hu/

Adatkezelési tájékoztató: https://www.b-payment.hu/adatkezeles/BP.pdf

10. Cookie-k (vagy sütik)

Honlapunk nem használ olyan Cookie-kat vagy másnéven sütiket, melyhez a Felhasználó előzetes beleegyezése szükséges.

A következő célokból tárolt cookie-k esetében nem szükséges az érintett előzetes hozzájárulása:

- jelszóval védett munkamenethez használt cookie,

- a bevásárlókosárhoz használt cookie,

- biztonságú célú cookie.


A weboldal külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetlegesen elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezen külső szervereken bekért adatokért és azok tárolásáért, kezeléséért pedig a Bambinoprint.eu Kft. minden felelősségét kizárja.

11. Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei
Az adatkezeléssel érintett:

- tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről

- kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

- kérheti személyes adatainak törlését, 

- tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 

- jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a Törvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

a) Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 1200.-Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1183 Budapest, Haladás utca 8/a.

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

b) A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

c) A személyes adatot törölni kell, ha

- kezelése jogellenes, 

- az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri - A kérelem beérkezését követő 7 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat, ez esetben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató köteles a jogszabályban meghatározott időtartamig őrízni (pl. Számviteli törvény).

- az hiányos vagy téves -és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható-, feltéve, hogy a törlést törvényt nem zárja ki, 

- az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

- a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

d) Az adatkezeléssel érintett a Törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

e) Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Honlap: www.naih.hu
Telefon:+36(1)391-1400

Fax: +36-1-391-1410 
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

12. Az adatvédelmi nyilvántartás
Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet. Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság a Törvény 65. § (3) bekezdésében szereplő adatkezelésről.

13. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2016.06.14.

Top

FIGYELEM, az oldalon sütiket használunk!

További információ

Megértettem!
Cookie-kat használunk annak érdekében, hogy webhelyünk a lehető legjobb élményt tudja nyújtani. Ha a beállítások módosítása nélkül folytatja webhelyünk böngészését, akkor azt fogjuk feltételezni, hogy szívesen fogadja a cookie-kat. Ha szeretné, hogy ez az üzenet ne jelenjen meg többet, kattintson a „Folytatás” gombra a vonatkozó irányelveink elfogadásához. Természetesen bármikor megváltoztathatja a cookie-beállításokat a böngésző beállításainál.